Eyl
5th

kpss de atanma yaşı ve kazai rüşt kararı

Ekleyen: admin
kazi rüşt

memurluk kazairüşt

Kpss de atanma yaşı ve kazai rüşt kararı

Devlet memurluğunda atanma yaşı 657 devlet memurları kanununun 40. maddesine göre 18 dir eğer meslek lisesi mezunu ise atanma yaşı 15 tir.

Meslek lisesi mezunlarının 18 yaşından küçük atanabilmesi için ayrıca Sorumlu olduğu aile büyüğü tarafından kazai rüşt kararı alması şarttır. Kazai rüşt kararı kişinin ikamet ettiği yerin bağlı bulunduğu asliye hukuk mahkemesine dilekçe vererek alması gereklidir
.
İLGİLİ MADDE
Madde 40 – (Değişik: 31/7/1970 – 1327/11 md.)
Genel olarak 18 yaşını tamamlıyanlar Devlet memuru olabilirler.
Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartiyle Devlet memurluklarına atanabilirler.

ATANMA İÇİN GEREKLİ OLAN YAŞ İÇİN BAZ ALINAN GÜN
Atanma yaşında baz alınan gün Sınav başvurusu ve sınav günü değil atamanın yani yerleştirmenin yapıldığı gün itibari iledir.

KAZAİ RÜŞT-KÜÇÜĞÜN ERGİN OLMASINA İZİN DAVASI

1-reşit olmayan birinin belli şartların gerçekleşmesi veya zorunlu hallerin bulunması sebebi ile 2- Erginlik yani rüşt 18 yaşının doldurulmasıyla, ya da bu yaşı doldurmadan önce evlenme ile veya mahkeme kararıyla kazanılan olgunluktur.

Mahkeme kararıyla kazanılan erginlik ilgili literatürümüzde kazai rüşt olarak geçer.

Şartları şunlardır;
1- on beş yaşının tamamlanmış olması. Şu önemlidir, on beş yaşının doldurulması şartı talep anında değil mahkemenin karar verdiği anda aranır.
2- talepte bulunan küçüğün akıl hastalığı, akıl zayıflığı, veya sarhoşluk vb. nedenlerle makul şekilde hareket etme yeteneğinden mahrum bulunmaması gerekir.
3- Bu talep küçüğün rızasına uygun olmalıdır. Bu rıza ve talep bizzat kendisi veya kanuni temsilcisi tarafından mahkemeye verilen dilekçenin altını imzalamasıyla açıklanabilir.
4- Küçüğün velisinin de rızası bulunmalıdır. Haklı bir neden varsa veli rıza göstermeyebilir, ancak haklı bir neden bulunmuyorsa velayet hakkını kötüye kullanmış olur.
Görevli mahkeme:
asliye hukuk mahkemesidir.
yetkili mahkeme:
ergin kılınması istenen küçüğün yerleşim yeri mahkemesidir.
davacı:
talepte bulunan küçüğün kendisi veya velisi, küçük vesayet altında ise vasisi veya kanuni temsilcisi.
davalı: davalı yoktur. dava hasımsız açılır.
Dava süreci
- nüfus kaydı istenerek on beş yaşının tamamlanıp tamamlanmadığı incelenir.
- ergin kılınma talebinde küçüğün bir menfaatinin bulunup bulunmadığı, eğer izin verilmezse bir hak kaybı ya da zararın doğup doğmayacağı tanık ve gerekirse bilirkişi görüşüyle araştırılıR.
- küçüğün ayırd etme gücüne sahip olup olmadığı doktor raporuyla tespit edilir.
- hakim erginliğe karar verirse aynı zamanda küçüğün hangi tarihten itibaren ergin (reşit) sayılacağını da tespit ve ilan eder

KAZAİ RÜŞT DAVASI İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ (aşağıdaki dilekçe örneğini kopyalayıp bir word sayfasına yapıştırarak kullanabilirsiniz)

…………… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI (ANNE) :
DAVACI (BABA) :
DAVALI : Hasımsız
DAVA KONUSU : Oğlumuz/Kızımız ……………’nın kazai rüştüne karar verilmesi talebinden ibarettir.
OLAYLAR :
1. Oğlumuz/Kızımız …………… …………… doğumludur ve halen 18 yaşını doldurmamıştır ve bu sene …………… lisesinden mezun olacaktır. Bu sene yapılacak olan memurluk sınavına girecektir ve memur olmak ihtimali bulunmaktadır.
2. Ancak oğlumuz/kızımız …………… şu anda 18 yaşını doldurmuş değildir. Bu nedenle de göreve başlaması ve maaşını alması mümkün değildir.
3. Bu itibarla oğlumuz/kızımız ……………’ın kazai rüştüne karar verilmesi için iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.
HUKUKİ SEBEPLER : Medeni Kanunun, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.
SUBUT DELİLLER : Nüfus kayıtları, tanık beyanları, öğrenci belgesi ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.
SONUÇ ve TALEP : Yukarıda saydığımız nedenlerle; davamızın kabulü ile, Medeni Kanunun 12. maddesi hükmüne göre oğlumuz/kızımız ……………’ın kazai rüştüne karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.TARİH

Davacı Anne (Varsa) Davacı Baba(Varsa)

EK:
1. Nüfus kayıtları
2. Tanık listesi
3. Öğrenci Belgesi

490 views

Rss İle Takip Et

Sitemizi RSS İle Takip İstermisiniz.

Benzer yazılar:

  1. IQ ve EQ Şimdi de Haz Testi PQ
  2. Emekli olacaklara iyi haber!
Kategorisi: Kanun ve Yönetmelikler

You must be logged in to post a comment.

Site Ekle Toplist Sitesi